Warning: file_put_contents(/www/wwwroot/www.1000114.com/index/temp_block/www.suiyixie.net/guvwleflyrsmngdhtml.php): failed to open stream: No space left on device in /www/wwwroot/www.1000114.com/index.php on line 131
喵咪社区苹果喵咪社区苹果,p站怎么下载p站怎么下载

喵咪社区苹果喵咪社区苹果,p站怎么下载p站怎么下载

发布日期:2021年04月12日
找回密码
用户名:
邮箱:
提交
×
下次自动登陆 | 忘记登陆密码? | 免费注册
登录
×
温馨提示:质粒使用时需要在addgene网站上下载MTA协议。此类产品仅用于科研实验,不用于临床。
载体名称 载体属性
pAdeno-U6-gRNA-CMV-3Flag-spCas9 腺病毒
pAdeno-U6-gRNA-CMV-3Flag-spCas9n 腺病毒
pAdeno-U6-gRNA-CMV-EGFP 腺病毒
pAdeno-CMV-mCherry-T2A-3Flag-spCas9 腺病毒
pAdeno-CMV-mCherry-T2A-3Flag-spCas9n 腺病毒
喵咪社区苹果喵咪社区苹果,p站怎么下载p站怎么下载pAdeno-U6-gRNA-CMV-3Flag-spCas9 腺病毒
pAdeno-U6-gRNA-CMV-3Flag-spCas9n 腺病毒
pAdeno-U6-gRNA-CMV-EGFP 腺病毒
pAdeno-CMV-mCherry-T2A-3Flag-eSpCas9_1.1 腺病毒喵咪社区苹果喵咪社区苹果,p站怎么下载p站怎么下载
pLenti-CMV-Puro-P2A-3Flag-spCas9 慢病毒
pLenti-CMV-Puro-P2A-3Flag-spCas9n 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-CMV-EGFP 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-CMV-Puro-P2A-3Flag-spCas9 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-CMV-EGFP 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-CMV-Puro-P2A-3Flag-spCas9 慢病毒
pLenti-CMV-Puro-P2A-3Flag-espCas9_1.1 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-CAG-sfGFP 慢病毒
pLenti-CMV-SpCas9-linker-sfGFP 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-Puro 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-mCherry 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-sfGFP 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-mCMV-dSaCas9-P2A-Puro 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-Puro 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-mCherry 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-sfGFP 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-mCMV-dSaCas9-P2A-Puro 慢病毒
pLenti-U6-gRNA-CAG-sfGFP 慢病毒
pLenti-CMV-SaCas9-P2A-Puro-linker-sfGFP 慢病毒
pLenti-CMV-SaCas9-linker-sfGFP 慢病毒
pAAV-miCMV-spCas9 腺相关病毒
pAAV-U6-gRNA-CMV-EGFP 腺相关病毒
pAAV-U6-gRNA-CMV-EGFP 腺相关病毒
pAAV-Syn-SaCas9-U6-sgRNA 腺相关病毒
pAAV-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-sfGFP 腺相关病毒
pAAV-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-mCherry 腺相关病毒
pAAV-U6-gRNA-EF1a-SaCas9-P2A-sfGFP 腺相关病毒
pAAV-Syn-SaCas9-U6-sagRNA V2.0 腺相关病毒
pAAV-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-sfGFP 腺相关病毒
pAAV-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-mCherry 腺相关病毒
pAAV-U6-gRNA-CMV-bGlobin-SaCas9-P2A-sfGFP 腺相关病毒